اقتصادی

تصویب آیین نامه ثبت اطلاعات کارمندان و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران

شورای وزیران آیین نامه اجرایی قسمت اول ماده 1 (الف) قانون بودجه کشور برای کل سال ، موضوع ثبت اطلاعات دستگاههای اجرایی و پرداختهای آنها در سیستم ایران را تصویب کرد (زیر سیستمهای پاک – ثبت حقوق و مزایا). .

به گزارش اینترنشنال نیوز ، با استناد به بانک اطلاعات دفتر کابینه ، شورای وزیران در جلسه خود در ماه آگوست ، به توصیه برنامه کشور ، سازمانهای بودجه ، دولت و اشتغال و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به بند (الف) تبصره (2) اشاره کرد. یک ماده قانون بودجه کل کشور در سال تصویب آیین نامه اجرایی بند فوق را مربوط به ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی ، پرداخت های آنها (زیر سیستم های تمیز ، حقوق و مزایا) در سیستم ایرانی کارمندان خود عنوان کرد.

طبق آیین نامه فوق ، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در سامانه ایرانیان ثبت نام کنند (زیر سیستم های تمیز ثبت نام حقوق و مزایا) و دائماً اطلاعات کارمندان را به روز می کنند ، بطور مستقیم و مستقیم و مستمر و کلیه سایر پرداخت های آنها.

هم آژانسهای استخدامی اداری کشور ، هم برنامه و بودجه کشور و هم وزارت امور اقتصادی و وزارت دارایی موظف بودند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات (خدمات الکترونیکی) در مورد بودجه الکترونیکی جامع سیستم های خزانه داری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیکی (خدمات وب) انجام دهند. آوردن:

مطابق آیین نامه فوق ، وزارت امور اقتصادی و وزارت دارایی (خزانه داری کل کشور) به طور مستقیم و مستقیم به کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی که از وامهای مصرفی و از منابع دولتی و خصوصی دریافت می کنند ، پس از دریافت درخواست بودجه ، مستقیماً پرداخت می کنند. دستگاه اجرایی (طبق اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سیستم کارکنان ایران) در تخصیص اعتبارات داده شده توسط سازمان نرم افزاری و بودجه و پس از اطمینان از ثبت نام کارمندان در سیستم “کارمند ایرانی” ، دریافت اطلاعات در قالب تبادل اطلاعات الکترونیکی (خدمات وب) از طریق این سیستم اجرا می شود.

انتهای پیام: