اقتصادی

تولید و اشتغال‌آفرینی دغدغه مدیران استان کردستان

اخبار/کردستان آموزش از کردستان به عنوان یک نیروی کار ماهر و مدیریت است که برخی از پوشش ها و الزامات مورد نیاز برای ما.

در سی و ششمین نشست کنفرانس مرادنیا بهمن مشاغل برای برخی از دولت و Yevgenia ماهر با استفاده از تقویم. او گفت: من و کارکنان در تمام نقاط کار می کنند اما همچنین در ماهر و.

او گفت: به عنوان بخشی از جزئی مشاغل مانند دستفروشی اطلاعات نادرست از طریق آلما بوجود آمده و آن کار نمی کند و ماهر استفاده متقاضی و اگر من تندک از سازمان فنی و مهارت های حرفه ای به منظور ایجاد نوع خود در حال حاضر رایگان برای بیشتر.

می تواند مرادنیا در سخنان خود مجبور به استفاده از تمام پایه و حرفه ای اشتغال در حال دغدغە به عنوان مدیر و گفت: من معتقدم همه باید به همان تناسب اندام برای استفاده از تمام ویژگی های مهم و بزرگ است.

من با استفاده از آزادی کردستان از این بیماری در کشور و تاثیر منفی خود را در تولید اشتغال و تاثیر این نفوذ به آن است گفت: به برنامەریزی یکی مضرات: من می دانم که Yevgenia و کسب و کار برای ارائه به دستگاه های خودپرداز و من باید به دولت در این شرایط خاص از سایت های مختلف از دیگران و به ویژه در تنها دولت است که من به دست آوردن.

مرادنیا و من امیدوارم که ما به یاد داشته باشید: – مدیریت مهار ویژگی های دانکن و در محیطی از کسب و کار و بازگشت به فعالیت طبیعی شرایط.

پایان پیام