عدالت و توسعه آن از شعارهای اساسی رییس جمهور شهید بود

اره | اساسی | توسعه

سخنگوی دولت گفت: حوزه اداری و استخدامی از شعار های اساسی شهید رییس‌جمهور بود و عدالت و توسعه عدالت از مسائل مهم و شعار های اساسی وی بود تا اقدامات مهمی انجام شود.

به گزارش اینترنشنال نیوز، نشست مشترک سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات با موضوع ارائه عملکرد ۱۰۰۰ روزه خدمت برگزار شد. علی بهادری جهرمی –  در این نشست اظهار کرد: سلسله جلساتی به منظور ارایه گزارش به مردم از خدمات دولت سیزدهم برگزار و قرار شد اقداماتی که در حدود سه سال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداری و استخدامی هم انجام شده، اعلام شود.

وی افزود: هم حوزه اداری و استخدامی از شعارهای اساسی رییس‌جمهور شهید بود و عدالت و هم توسعه عدالت از مسائل مهم و شعارهای اساسی وی بود تا اقدامات مهمی انجام شود. در حوزه بهره وری در این سازمان اقدامات بسیاری حتی برای اولین بار بود، انجام شد.

سخنگوی دولت گفت: از جمله اقدام مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری- استخدامی راه‌اندازی سامانه نظرسنجی بود. در حوزه های گوناگونی از جمله شبکه ملی اطلاعات و حوزه فضایی هم اقدامات مهمی انجام شد.

وی تصریح کرد: در حوزه فضایی در این دولت در مدت سه سال سه جلسه برگزار و حدود ۱۳ پرتاب انجام شد که نشان دهنده توجه ایشان بود.

ادامه دارد