عمومیکسب و کار جدید

محافظ زندگی

کلید محافظ جان آمپرال که به عنوان قطع کننده مدار جریان باقیمانده (RCCB) نیز شناخته می شود، نوعی کلید اتوماتیک است که برای محافظت از تجهیزات و جان انسان در برابر شوک الکتریکی طراحی شده است. اساس کار قطع کننده مدار، مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی قطع کننده مدار است. این دستگاه می تواند بر اساس این اصل برای تشخیص جریان نشتی و قطع خودکار مدار در شرایط خطرناک استفاده شود.

ورودی سوئیچ ایمنی شامل فاز و نول است. هنگامی که محافظ زندگی در مدار است، از برق گرفتگی ناشی از تماس مستقیم یا غیر مستقیم جلوگیری می کند. برای خرید کلید نجات یا استعلام قیمت آن با آمپرال تماس بگیرید.