سید ابراهیم رئیسی،حسین امیرعبداللهیان،سلطان عمان،عمان،تبادل زندانیان،مذاکرات رفع تحریم