نقشه دکل های مخابراتی

  • عمومینقشه دکل های مخابراتی

    انواع فونداسیون دکل مهاری

    فونداسیون دکل مهاری، سازه ای است که وظیفه انتقال بار دکل به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون دکل مهاری، باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند بار دکل را در برابر نیروهای وارده، مانند باد و زلزله، تحمل کند. انواع فونداسیون دکل مهاری فونداسیون دکل مهاری، به دو دسته زیر تقسیم می شود: فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون دکل مهاری است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود. فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون دکل مهاری است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود. طراحی فونداسیون دکل مهاری طراحی فونداسیون دکل مهاری، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون دکل مهاری، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع دکل، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود. مراحل اجرای فونداسیون دکل مهاری اجرای فونداسیون دکل پیش ساخته ، معمولاً شامل مراحل زیر است: بررسی خاک: در مرحله اول، باید خاک محل اجرای فونداسیون بررسی …