اقتصادی

ویدئو / سرریز سد کبار در قم

ویدئو / سرریز سد کبار در قم

سد کبر یکی از قدیمی ترین سدهای قوسی جهان با ارتفاع 25 متر و طول 55 متر و ظرفیت نیم میلیون متر مکعب است. این سد در سالهای گذشته به یک نقطه خشکسالی رسیده است ، اما پس از سیل سال گذشته و سرریز شدن آب از دهانه نیلوفر ، امسال اولین بار است که مخزن سد پر و سرریز می شود. دلیل اصلی بارندگی در روزهای اخیر است.

عکاس: احمد ظهرابی / تدوین: جواد علیزاده