عمومیکسب و کار جدید

انواع فونداسیون دکل مهاری

فونداسیون دکل مهاری، سازه ای است که وظیفه انتقال بار دکل به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون دکل مهاری، باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند بار دکل را در برابر نیروهای وارده، مانند باد و زلزله، تحمل کند.

فاصله مهارهای دکل مهاری | فونداسیون دکل مخابراتی | نقشه دکل های مخابراتی

انواع فونداسیون دکل مهاری

فونداسیون دکل مهاری، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون دکل مهاری است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود.
 • فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون دکل مهاری است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود.

طراحی فونداسیون دکل مهاری

طراحی فونداسیون دکل مهاری، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون دکل مهاری، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع دکل، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود.

مراحل اجرای فونداسیون دکل مهاری

اجرای فونداسیون دکل پیش ساخته ، معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی خاک: در مرحله اول، باید خاک محل اجرای فونداسیون بررسی شود. این بررسی، برای تعیین نوع فونداسیون مناسب و مشخص کردن عمق و ابعاد فونداسیون انجام می شود.
 2. حفر چاله: در مرحله دوم، باید چاله ای به عمق و ابعاد مشخص شده، در محل اجرای فونداسیون حفر شود.
 3. اجرای آرماتوربندی: در مرحله سوم، باید آرماتورهای فونداسیون در چاله قرار داده شوند.
 4. بتن ریزی: در مرحله چهارم، باید بتن در چاله ریخته شود.
 5. عمل آوری بتن: در مرحله پنجم، باید بتن به مدت مشخصی عمل آوری شود تا مقاومت کافی را کسب کند.

فونداسیون دکل منوپل، سازه ای است که وظیفه انتقال بار دکل به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون دکل منوپل، باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند بار دکل را در برابر نیروهای وارده، مانند باد و زلزله، تحمل کند.

انواع فونداسیون دکل منوپل

فونداسیون دکل منوپل، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون دکل منوپل است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود.
 • فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون دکل منوپل است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود.

طراحی فونداسیون دکل منوپل

طراحی فونداسیون دکل منوپل، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون دکل منوپل، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع دکل، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود.

مراحل اجرای فونداسیون دکل منوپل

اجرای فونداسیون دکل منوپل، معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی خاک: در مرحله اول، باید خاک محل اجرای فونداسیون بررسی شود. این بررسی، برای تعیین نوع فونداسیون مناسب و مشخص کردن عمق و ابعاد فونداسیون انجام می شود.
 2. حفر چاله: در مرحله دوم، باید چاله ای به عمق و ابعاد مشخص شده، در محل اجرای فونداسیون حفر شود.
 3. اجرای آرماتوربندی: در مرحله سوم، باید آرماتورهای فونداسیون در چاله قرار داده شوند.
 4. بتن ریزی: در مرحله چهارم، باید بتن در چاله ریخته شود.
 5. عمل آوری بتن: در مرحله پنجم، باید بتن به مدت مشخصی عمل آوری شود تا مقاومت کافی را کسب کند.